VAT

VAT-23 (3)

VAT-23 (3) - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

VAT-21 (3)

VAT-21 (3) - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

VAT-13 (2)

VAT-13 (2) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

PIT

PIT-R (19)

PIT-R (19) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

PIT-O (23)

PIT-O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37

PIT-D (27)

PIT-D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

OP

ZAW-K (4)

ZAW-K (4) - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

UPL-1 (6)

UPL-1 (6) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ORD-ZU (3)

ORD-ZU (3) - Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji

CIT

CIT-8/O (14)

CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8.

CIT-8 (27)

CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.