Zgodnie ze standardem MSR 10 i KSR 7 należy ujawnić skutki koronawirusa w sprawozdaniu

Sprawozdania finansowe muszą uwzględniać zdarzenia po dniu bilansowym. Jak wynika z MSR 10 § 3 zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy końcem okresu sprawozdawczego a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji.

KSR 2. Podatek odroczony koncentruje się na różnicach przejściowych

KSR 2 Podatek dochodowy uszczegóławia zasady ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Precyzuje, czym jest wartość księgowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów. W poprzedniej części opracowania wskazane zostały m.in. powody tzw. różnic trwałych, teraz pora na różnice przejściowe, a więc te, które powodują konieczność rozpoznawania aktywów i rezerw na podatek odroczony.

KSR 2. Odroczony podatek dochodowy jako mechanizm rzetelnej prezentacji

Odroczony podatek dochodowy to dziś już znane skutki zdarzeń, które w przyszłości wpłyną na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jest to mechanizm, który z punktu widzenia bilansowego pokazuje, jakie będą przyszłe obciążenia (lub oszczędności) podatkowe wynikające z dziś zarejestrowanych zdarzeń w rachunkowości

KSR 13 pozwala na ustalanie kosztu wytworzenia w sposób uproszczony

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia. Sprawdź, na jakich zasadach nowy KSR to dopuszcza.