WYDANIE ONLINE

Zmiany, jakie zostały wprowadzone w rachunkowości w 2019 r. to m.in. modyfikacje w zakresie składania elektronicznie sprawozdań finansowych. Kluczowe regulacje nakładające obowiązek przygotowania sprawozdania w wersji elektronicznej weszły w życie od 1 października 2018 r., ale od kwietnia 2019 r. umożliwiono szerszemu kręgowi osób składanie w imieniu zarządu sprawozdań do KRS.

czytaj więcej »

Już obowiązują zmiany w treści art. 96b ustawy o VAT, które wprowadzają nowe zasady prowadzenia wykazu podatników VAT. Poznaj je.

czytaj więcej »

Firmy produkcyjne często nabywają nowe technologie, by ulepszyć swój proces produkcyjny. Ich zakup wiąże się zarówno z kosztami samej technologii, jak również z dodatkowymi wydatkami na przegląd dokumentacji, wdrożenie, test, zatrudnienie odpowiedniego personelu. I często w związku z tym pojawia się pytanie, czy wszystkie z nich można zaliczyć do kategorii kosztów badawczo-rozwojowych na gruncie ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. Niestety w przepisach krajowych nie znajdziemy na nie wprost odpowiedzi.

czytaj więcej »

Koniec roku i prace nad bilansem to dobry moment na podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego. Decyzja taka często budzi wątpliwości księgowe, ponieważ wykracza poza sztywne ramy podatków i rachunkowości, dlatego sposoby zapisu w księgach takiego działania oraz jego konsekwencje podatkowe przybliżamy poniżej.

czytaj więcej »

Co roku aktywa niemające postaci materialnej lub powierzone innym jednostkom inwentaryzujemy drogą potwierdzenia sald. Dla należności (w tym z tytułu udzielonych pożyczek) – obowiązek uzgodnienia stanu salda spoczywa na wierzycielu. Metoda ta wydaje się prosta, warto jednak pamiętać o kilku istotnych jej konsekwencjach.

czytaj więcej »

Jest już projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w nowych plikach JPK_VAT. Poznaj nowe obowiązki.

czytaj więcej »

Pytanie: Od kogo teraz firma powinna wymagać Certyfikat Rezydencji i w jakich sytuacjach? Czy dotyczy to tylko usług? Jeżeli firma otrzymuje fakturę za usługi, która została wystawiona z adresu irlandzkiego, ale z VAT UK, to Certyfikat powinien być z urzędu skarbowego UK?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka komandytowa zawarła umowę ubezpieczenia na życie z firmą ubezpieczeniową dla swoich pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. Spółka 31 lipca 2019 r. zatrudniała 21 pracowników na umowę o pracę. 15 pracowników przystąpiło do ubezpieczenia na życie. Jest to ubezpieczenie grupowe. Finansowanie składki na ubezpieczenie grupowe na życie zostało ustalone między pracodawcą a pracownikiem na 50/50, to znaczy po połowie. 50% składki pracownik zwraca pracodawcy, a drugie 50% jest opodatkowane, objęte pełnym ZUS-em i ta część jest dla pracodawcy kosztem, a dla pracownika przychodem. Skoro jednak w firmie obowiązuje regulamin wynagradzania i jest opisana aktualna sytuacja podziału 50/50 składki na ubezpieczenie na życie, to czy słuszne jest naliczanie pracownikom składek społecznych: emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP? Czy opisana sytuacja korzysta ze zwolnienia z naliczenia składek: emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych; ubezpieczenia zdrowotnego, FP, FGŚP? W związku z zaistniałą sytuacją pracownik nie ma zmienionej umowy o pracę, która podwyższałaby mu wynagrodzenie o 50% składki

czytaj więcej »

wiper-pixel