Czy trzeba złożyć sprawozdanie finansowe do KRS w przypadku sprzedaży udziałów?

Pytanie: Spółka z o.o. w trakcie roku kalendarzowego sprzedała wszystkie udziały do innej spółki. Czy na udziałowcach sprzedających ciąży obowiązek złożenia do KRS sprawozdania finansowego od początku roku do dnia sprzedaży?

Jakie obowiązki ma pracodawca po śmierci pracownika?

Pytanie: Pracownik zmarł 20 października 2020 r. Jak wyliczyć wysokość wynagrodzenia oraz ekwiwalent za urlop, komu wypłacić te należności i na jakiej podstawie? Czy przysługuje odprawa pośmiertna, jeżeli pracownik był emerytem i otrzymał odprawę emerytalną?

Jak zaksięgować produkcję, gdy firma do końca roku prowadziła konta zespołu 4 i 5, a teraz księguje jedynie na kontach zespołu 4?

Pytanie: W 2019 r. firma produkcyjna rozliczała prowadzoną produkcję na kontach zespołu 4 i 5. Począwszy od 2020 r. firma już nie zajmuje się produkcją, ale świadczy przede wszystkim usługi budowlane i ewidencja tych usług jest prowadzona tylko na kontach zespołu 4. Jednak na 1 stycznia 2020 r. pozostały wyroby na koncie 601 oraz saldo odchyleń na koncie 621. Jak powinno być to zaksięgowane i rozliczone w 2020 r., jeśli firma już nie księguje produkcji na kontach zespołu 4 i 5, a jedynie na kontach zespołu 4, w przypadku gdyby zdarzyła się w 2020 r. jakaś sprzedaż wyprodukowanych w 2019 r. wyrobów?

Jak dokonać wykreślenia spółki z rejestru KRS?

Pytanie: Spółka złożyła wniosek o wykreślenie z rejestru KRS z 31 grudnia 2019 (uchwała z 24 sierpnia 2020). Dołączono sprawozdanie za 2019 r. w formie papierowej i uchwałę. Sąd zwrócił wniosek, ponieważ nie załączono ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Spółka od trzech lat nie ma przychodów ani kosztów. Przejrzałam wpisy Spółki w KRS i nie znalazłam takiego ogłoszenia. Czy wystarczy ogłosić w MSiG i odczekać 3 miesiące?

Czy ze względu na epidemię COVID-19 można zastąpić spis z natury metodą weryfikacji?

Pytanie: Czy pandemia COVID-19 może być uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji, zamiast w formie spisu z natury?

Czy nowy JPK_VAT wprowadził zmiany w fakturach VAT?

Pytanie: Czy w związku ze zmianami w JPK_VAT na podatniku ciąży obowiązek zmian na fakturach VAT? Czy trzeba wpisywać kody na fakturze?

Czy firma będąca „mikroprzedsiębiorcą” nie ma obowiązku tworzenia PPK?

Pytanie: Firma zatrudnia jedną osobę (55 lat) na umowę o pracę i dwie osoby na umowę zlecenia. Czy mamy obowiązek przystąpienia do PPK, jeśli nikt z pracowników nie chce?

Czy dostawę komputerów można opodatkować 0% stawką VAT?

Pytanie: Czy istnieje możliwość opodatkowania dostawy sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne) stawką 0% w przypadku gdy zamawiającym, nabywcą i płatnikiem jest gmina (co udokumentowane będzie fakturą VAT), a bezpośrednim odbiorcą sprzętu są szkoły (placówki oświatowe), które otrzymają sprzęt komputerowy na podstawie stosownego protokołu przekazania sporządzonego pomiędzy gminą a daną szkołą?

Kiedy w nowym pliku stosować oznaczenie EE?

Pytanie: Czy procedurę oznaczamy jako EE, jeśli dotyczy sprzedaży, której obie strony (sprzedawca i nabywca) są z Polski? Przykładowo, gdy polska firma, tj. spółka będąca podatnikiem VAT sprzedaje dostęp do portalu internetowego innemu podatnikowi mającemu siedzibę w Polsce, to czy taką sprzedaż należy oznaczyć jako EE? Czy jeżeli sprzedaż odbywa się dla fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Polsce, to należy oznaczać EE?

Jakiej wysokości potrącenie należy odprowadzić w przypadku zajęcia komorniczego?

Pytanie: Firma dostała zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę. Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu i zarabia 1.300 zł brutto (1.002,81 netto). Nie ma żadnych innych dochodów. Jaką kwotę należy odprowadzić do komornika?