Wariant porównawczy – część dotycząca działalności podstawowej operacyjnej

Jako przychody ze sprzedaży ujmujemy przychody ze sprzedaży produktów, w tym usług w kraju i za granicą (dostawy wewnątrzwspólnotowe, eksport) wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów, usług).

Obciążenia wyniku finansowego

Jest to pozycja, w której pokazywane są następujące skutki:

Elementy sprawozdania finansowego. Co oprócz bilansu?

Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans. I choć zakres elementów sprawozdania może być różny w zależności od jednostki, której dotyczy, trzeba zazwyczaj przygotować jeszcze rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe.

Czy trzeba złożyć sprawozdanie finansowe do KRS w przypadku sprzedaży udziałów?

Pytanie: Spółka z o.o. w trakcie roku kalendarzowego sprzedała wszystkie udziały do innej spółki. Czy na udziałowcach sprzedających ciąży obowiązek złożenia do KRS sprawozdania finansowego od początku roku do dnia sprzedaży?

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym

Z ustawy o rachunkowości wynika obowiązek wykazywania w sprawozdaniu finansowym danych za bieżący okres (dane sprawozdawcze) oraz danych porównawczych (za poprzedni rok obrotowy). Stosowne zapisy znajdują się w art. 46 ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 48a i art. 48b uor i określają, że: